promo

Aktuality a články z nášho prostredia

Užitočné tipy

10 dôležitých otázok pred kúpou okien

Okná, nech už sú akékoľvek si vyberáme naozaj len párkrát za život. Preto by sme mali byť pred ich kúpou, čo najviac informovaný a vedieť, čo vlastne od okna očakávame. Tento krátky manuál vám pomôže nielen pri výbere, ale taktiež vám ukáže, o čo všetko by ste sa mali zaujímať, ak budete komunikovať s obchodným zástupcom, či výrobcom vašich okien. Poďme na to.

1 . Materiálová báza - profil

Základom na výrobu okien a dverí je profil z dreva plastu alebo hliníka. U plastových okien je viac ako počet komôr v profile dôležitá jeho stavebná hĺbka a súčiniteľ prechodu tepla rámu okna (Uf). Vyberať by sme si mali z profilov stavebnej hĺbky najmenej 70 mm a s použitím tesnenia minimálne v dvoch rovinách. U plastového profilu je dôležité z hľadiska jeho namáhania slnečným žiarením aj jeho zatriedenie podľa STN EN 12608.

2. Výber dodávateľa

Výber dodávateľa okna je dôležitý. Je nutné rozlišovať spracovateľa profilového systému, ktorým je napríklad slovenský výrobca okna a výrobcu profilového systému napr. plastového, ktorým je najčastejšie zahraničná firma v Nemecku, Belgicku, Anglicku a pod. Okná vyrobené z rovnakého profilu dvoma rozličnými spracovateľmi profilového systému nemusia byť rovnaké.

Odporúča sa voliť známe spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným pôsobením na trhu. Malý, neznámy výrobca spracovateľ plastového profilu bez dostatočných referencií láka nízkou cenou, ale riziko, že po prvej zime nebudete mať kde okno reklamovať, je vysoké. Od dodávateľa požadujte predloženie referencií a dôvodov prečo (okrem ceny) si jeho okno máte práve Vy kúpiť. Niekedy môžu byť dôležité aj informácie o doplnkoch, ktoré môžu zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku (rolety, žalúzie, podporné systémy vetrania). Samozrejmosťou by malo byť vydanie vyhlásenia o zhode na základe skúšok vykonaných notifikovanou osobou. V nijakom prípade nekupujte okná od výrobcu, ktorý Vám toto ani po vyžiadaní neukáže alebo rozmery okien (dverí) uvedené vo vyhlásení zhody nekorešpondujú s ponúkanými. O spôsobilosti dodávateľa sa môžete napríklad presvedčiť otázkami na spracovateľa plastového profilu, ktorý by mal vedieť o možnostiach riešenia rozmerových zmien na slnkom namáhaných presklených plochách. Veľkosť rozmerov okien sa riadi rozmerovými obmedzeniami stanovenými spracovateľskými príručkami alebo STN 74 6101-1 (u drevených okien), limitnými rozmermi určenými výrobcami izolačných skiel a dodávateľmi celoobvodových kovaní. Pokiaľ výrobca alebo dodávateľ nedisponuje takýmito informáciami radšej ho rýchlo opustite.

3. Zasklenie

Izolačné sklá patria medzi najdôležitejšie prvky okna zabezpečujúce základné fyzikálne vlastnosti okna. Dôležitá je nielen vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla v strede plochy izolačného skla (Ug), ale aj solárny faktor (g).

Tieto vlastnosti spolu s hodnotou indexu vzduchovej nepriezvučnosti (Rw) sú dôležité pre správny návrh dvojskla alebo trojskla na konkrétne použitie. Uprednostňovať je potrebné izolačné sklá s dištančným rámikom (tzv. teplým okrajom) uzatvárajúcim spojenia tabúľ skiel (napr. označenie: TGI, Swisspacer a Swisspacer V). Všetci výrobcovia izolačných skiel musia mať na svoje výrobky CE označenie.

Uprednostniť je nutné výrobcov okien, ktorí majú uzavreté zmluvy s dodávateľom (výrobcom) izolačného skla podľa STN 70 1621, príloha D. Vyvarujeme sa tým možným neskorším prekvapeniam z použitia izolačných skiel nedosahujúcich deklarované vlastnosti alebo životnosť. Štandardom pre dvojsklá je hodnota súčiniteľa prechodu tepla 1,1 W/(m2.K) alebo menej a pre trojsklá 0,8 W/ (m2.K) alebo menej. Hodnota solárneho faktora (g) by mala byť nad 0,5.

4. Celoobvodové kovanie

Pomocou kovania sa zabezpečuje prirodzené vetranie obsluhované zákazníkom. Kvalitné kovanie uzatvára pomocou svojich uzatváracích bodov okno po celom obvode (maximálna vzdialenosť uzatváracích bodov je 800 mm). Ďalším základným vybavením je poistka proti chybnej manipulácii, uzatváracie body hríbikového tvaru, bezpečnostné protikusy, zdvíhač krídla, aretácia balkónových dverí v zatvorenej polohe alebo viacpolohové vetranie

5. Stavebná fyzika tepelná technika, akustika, svetlo

Dôležité je požadovať okná zodpovedajúce vlastnostiam celej stavby. Pri stanovení požiadaviek na okná pre konkrétnu stavbu je nezanedbateľná účasť projektanta.

Je potrebné mať na pamäti pri výbere skiel, že izolačné dvojsklá prepúšťajú o cca 11 % viac viditeľného svetla a o cca 26 % viac energie zo slnečného žiarenia oproti izolačným trojsklám. Izolačné trojsklá majú však o cca 45% menšie tepelné straty oproti izolačným dvojsklám.

Nezabúdať na akustické požiadavky v hlučnom prostredí. Pozor na ponuky obsahujúce písmeno U (súčiniteľ prechodu tepla) bez zodpovedajúceho indexu (rozlišovať Uf, Ug a Uw).

Členovia združenia garantujú skladbu okna (sklo, profil, tesnenia, dištančné rámiky) energetickým štítkom, ktorý obsahuje okrem vlastností vypočítaných nezávislým garantom aj energetickú bilanciu okna, čo je jednoduchý nástroj na vzájomné porovnávanie rôznych okien s rôznymi skladbami profilov, skiel a pod., z pohľadu energetických úspor.

Dodávateľ by mal byť schopný predložiť dôkazy o vhodnosti zostavy profil izolačné sklo z pohľadu plnenia požiadaviek STN 73 0540-2 na povrchové teploty, v mieste budúceho zabudovania okna.

6. Statická únosnosť a bezpečnosť výrobku

Bezpečnosť výrobku patrí medzi základné požiadavky na okná. Výrobok a jeho upevnenie v stavbe musí byť v súlade normatívnymi predpismi (eurokód zaťaženie vetrom: STN EN 1991-1-4/NA). Zvýšenú pozornosť treba venovať v prípade umiestnenia okien vo vyšších podlažiach, vo veternejších oblastiach a v prípade veľkých rozmerov.

Národná príloha harmonizovanej STN EN 14351-1+A1/2011 obsahuje tabuľky pomocou, ktorých je možné na základe výsledkov počiatočnej skúšky, vykonanej akreditovaným skúšobným laboratóriom, priradiť umiestnenie okna nad zemou. Podľa týchto zaťažení musia byť dimenzované aj kovania upevňujúce krídlo v ráme okna. Vyvarujte sa výrobcov, ktorí dokážu vyrobiť akýkoľvek rozmer okna bez ohľadu na obmedzenia dané kovaním alebo izolačným sklom.

O rizikách z pohľadu zaťaženia krídel okien pri používaní musí byť užívateľ dostatočne informovaný. Hrúbka a tvar výstuh u plastových okien má vplyv na tuhosť rámov okien. Bezpečnosť použitých chemikálii pri výrobe okna (lepidlá, náterové látky) musí byť potvrdená notifikovanou osobou.

7. Označenie

Okná a vonkajšie dvere na všeobecné použitie musia obsahovať CE označenie stanovené zákonom a obsahujúce informácie o výrobku podľa STN EN 14351: 2006 + A1:2010.

Výrobca, ktorý sa nehanbí za svoj výrobok má na výrobku ďalšie identifikačné údaje, obsahujúce o.i. aj dátum výroby alebo číslo šarže, podľa ktorého je možné v budúcnosti zameniť diel alebo dokúpiť doplnok (napr. protihmyzovú sieťku). Pokiaľ máte možnosť navštívte dodávateľovu výstavnú miestnosť a informujte sa o týchto označeniach výrobku. Predídete tým možným neskorším sklamaniam.

8. Zmluvné podmienky

Objednávku je nutné realizovať písomne formou zmluvy o dielo, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu všetkých materiálov a polotovarov. Súčasťou zmluvy by malo byť poskytnutie informácii o kupovanom výrobku (súčiniteľ prechodu tepla objednaného rozmeru okna, nielen skla alebo profilu, informácia o dosiahnutých vlastnostiach prototypu okna pri skúškach tzv. klasifikácia vlastností okien a návody na obsluhu a údržbu).

Nezabudnúť na spôsob likvidácie (pri výmene starých okien) a či je táto v cene prác. Požadovať zabezpečenie likvidácie starých výrobkov a stavebných materiálov ekologickým spôsobom vrátane odovzdania dokladu o tejto likvidácii (zákon o ekodizajne alebo o odpadoch).

9. Záruky a servis

Dodávateľ musí poskytnúť minimálne 60 mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž. Na kvalitu dodávateľa poukazuje aj schopnosť poskytnúť k nahliadnutiu podrobný reklamačný poriadok, spôsob poskytovania záručného a pozáručného servisu na vlastné výrobky a montáž.

Schopnosť výmeny náhradných dielov, najmä tesnení, po prekročení ich fyzickej životnosti. Pri voľbe rozmerov je potrebné prihliadať aj k možnosti neskoršej výmene izolačných skiel.

Pri drevených oknách je nutné pri vyšších záručných dobách požadovať existenciu oprávnení udelených výrobcovi dreveného okna dodávateľom náterového systému na okná.

10. Montáž - zabudovanie do stavby

Dodávateľ okna musí byť schopný zabezpečiť vlastnými alebo zmluvnými pracovníkmi montáž okien do stavby v súlade s projektom a zásadami uvedenými v STN 73 3134 (pozri desatoro správnej montáže okien na poslednej strane tohoto manuálu).

Členovia združenia a ich zmluvní partneri preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby osvedčením - montážnym pasom®. Montážny pas sa vydáva spôsobilým osobám úspešne absolvujúcim školenie združenia na dobu troch rokov.

Pokiaľ nedôjde ku zmene normy alebo nie sú evidované sťažnosti na prácu montážnika je platnosť tohoto dokladu predĺžená. Zoznam držiteľov je na internetovej stránke združenia http://www.slovenergookno.sk


Zdroj: https://www.slovenergookno.sk/poradime/kupujucim/

Späť na články

Pozrite si našu realizáciu

Okná pre vašu budúcnosť

Niekedy stačí jeden pohľad, dotyk, či nepatrný kontakt a prepukne láska. Tá naša prepukla v spojení prírody a nadčasového dizajnu. Náš nedávno zrealizovaný projekt ,,Pri vode" je toho dôkazom.

Pozrieť projekt