promo

Aktuality a články z nášho prostredia

Montáž

Desatoro pravidiel správnej montáže okien

  1. Okno alebo dvere musia byť upevnené v stavebnom otvore mechanickými prostriedkami. Peny, lepidla a podobné materiály ako upevňovacie prostriedky nie sú povolené.
  2. Počas montáže sa ubezpečte či tesniace materiály sú suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia!
  3. Pri voľbe upevňovacích prostriedkov je nutné vziať do úvahy umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí. Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenie stĺpikov a priečnikov, teda vodorovných a zvislých deliacich prvkov, a dodržať minimálne odstupy od nich. Nedodržaním týchto odstupov dochádza k nepredpokladanému priebehu vnútorných síl v rámoch, vzniku pnutí a deformáciám. Následkom je nepriliehanie rámu krídla k rámu okna, čím dochádza k nedoliehaniu vnútorných tesnení v profiloch, k netesnostiam, infiltrácii chladného vzduchu a prieniku hnaného dažďa.
  4. Usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) smerom von! Ochranné opatrenia sú potrebné aj zvonka. Montážnu penu alebo iný izolačný materiál v pripojovacej škáre okna je nutné chrániť aj zvonka! Zvlhčenie izolačného materiálu o 5% zníži jeho tepelnotechnické vlastnosti o 50%! Platí princíp: Zvnútra tesnejšie ako zvonka!
  5. Použitá izolačná (plniaca) pena musí vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou! Ak tepelná izolácia nevypĺňa škáru ostenia a nadpražia po celej šírke a dĺžke, resp. obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu, čo priamo vedie ku kondenzácii.
  6. Pravidlá vyžadujú: Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zodpovedať stavu techniky a musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie.
  7. Oblasti rohov exteriérových strán parapetov musia byť hydroizolačné utesnené, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie pod vonkajšou parapetnou doskou.
  8. Treba dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérovej strany parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou a zároveň zamedziť prieniku vodnej pary do detailu z interiéru.
  9. Ako kontaktný materiál sa na tesniacu penu nikdy nepoužije omietka! Paropriepustná omietka nieje dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.
  10. Styky a spoje musia byť utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou, odolávajúce vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým

Ako sa chybám pri montáži vyvarovať?

Do zmlúv na montáž okien uvádzať požiadavku montáže podľa STN 73 3134 a požadovať montáž len od montážnych skupín vyškolených združením SLOVENERGOokno podľa tejto normy!

Img 01441
Späť na články

Pozrite si našu realizáciu

Okná pre vašu budúcnosť

Niekedy stačí jeden pohľad, dotyk, či nepatrný kontakt a prepukne láska. Tá naša prepukla v spojení prírody a nadčasového dizajnu. Náš nedávno zrealizovaný projekt ,,Pri vode" je toho dôkazom.

Pozrieť projekt